Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Công khai Báo cáo minh bạch của các Tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng

Thực hiện Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và Công văn số 4464/BTC-CĐKT ngày 08/04/2013 của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán về việc công khai Báo cáo minh bạch của các Tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt công khai Báo cáo minh bạch như sau:

 

 

 

 

 

 

Cập nhật lần cuối + 29/09/2016 3:16:00 CH
Lượt xem:7800